Мельничук Степан Іванович

Мельничук Степан Іванович
Alma mater

Івано-Франківський держаний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Кваліфікаційний рівень

інженера з автоматизації

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж

Наукові інтереси

Методи та засоби опрацювання інформаційно-вимірювальних, комунікаційних та діагностичних сигналів в комп’ютерних системах та компонентах.

Загальна інформація

Мельничук Степан Іванович у 1994 році закінчив Івано-Франківський держаний технічний університет нафти і газу спеціальністю "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" та одержав кваліфікацію інженера з автоматизації (диплом ЛЖ № 001536 від 01 червня 1994 р.)

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистив 25.02.2000 р. у спеціалізованій вченій раді Д35.052.08 у Державному університеті "Львівська політехніка", диплом ДК № 006749 від 10.05.2000р.

Доктор технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив 25.03.2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д35.052.08 у Національному університеті "Львівська політехніка", диплом ДД № 005526 від 12.05.2016р.

Вчене звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальної техніки присвоєно у 2004 р., атестат ДЦ № 002250 від 21.10.2004 р.

З 30 липня 2019  на посаді завідувача кафедрою комп’ютерних систем і мереж (наказ від 9 липня 2019 № 122/3).

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти – більше 20 р.:

 • з 2000 по 2001 роки працював на посаді доцента кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільської академії народного господарства;
 • з 2001 по 2006 роки працював на посаді доцента кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Івано-франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • з 2003 по 2013 роки працював на посаді завідувача кафедри "Комп’ютерної та програмної інженерії" у інституті менеджменту та економіки "Галицька академія", м. Івано-Франківськ;
 • з 2013 по 2017 роки працював на посаді професора кафедри "Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики" у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
 • з 2017 по 2018 роки працював на посаді завідувача кафедри "Інформаційних технологій" у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ;
 • з 2018 по 2019 роки працював на посаді завідувача кафедри "Інформаційних технологій та програної інженерії" у ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ;
 • з 2019 року по даний час працюю на посаді завідувача кафедри комп’ютерних систем і мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Навчальна робота

Мельничук Степан Іванович веде лекційні курси з таких дисциплін:

 • "Об’єктно-орієнтоване програмування" для бакалаврів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія та 126 - Інформаційні системи та технології,
 • "Системи управління базами даних" для бакалаврів спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
 • "Операційні системи і бази даних" для бакалаврів спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка,
 • "Методи цифрового опрацювання сигналів" для магістрів спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.

Керує дипломним проектуванням, магістерськими роботами, науково-дослідною роботою студентів. Здійснює розробку відповідного методичного забезпечення дисциплін.

Наукова діяльність

Мельничук Степан Іванович опублікував 156 праць наукового характеру (статті, тези), в тому числі 17 патентів. Крім того 47 навчально-методичного характеру, з них три навчальних посібники з грифом МОНУ (Гриф надано МОНУ, лист № 14/182-1120 від 28.04.2006, лист № 1/11-3035 від 13.04.2010, лист № 1/11-19882 від 17.12.2013).

Після захисту докторської дисертації на тему "Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією" (на здобуття наукового ступеня: доктора технічних наук, науковий консультанти: д.т.н., проф. Николайчук Ярослав Миколайович, спеціальність: 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти, дата захисту - 25.03.2016) опублікував 33 праці наукового характеру (в тому числі 6 праць англійською мовою у виданнях, включених до наукометричної бази ​​​​​​​Scopus, з них 2 у періодичних виданнях) а також 4 праці навчально-методичного характеру.

Брав участь у роботі 24 науково-технічних в т.ч. міжнародних конференціях з доповідями, зокрема: Міжнародна н/п конференція Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки ПІКТ-2016, 2017; міжнародна конференція Контроль і управління в складних системах КУСС-2016, 2018; міжнародна н/п конференція "Прикладні науково-технічні дослідження" 2017, 2018, 2019; International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design 2017; International research and practice conference "Modern methods, innovations, and experience of practical appli-cation in the field of technical sciences" 2017; International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018); International Scientific Conference "Information technologies and computer modeling" 2020.

Мельничук Степан Іванович залучався до виконання проекту технічної допомоги Європейського Союзу в раках Спільної Операційної Програми Румунія-Україна 2014-2020 2SOFT/1.2/86 "Ro-Ua trans-border Academic Development for Research and Innovation" ("Ro-Ua Транскордонний академічний розвито для досліджень та інновацій"), що реалізується в період з 15.07.2020р. по 11.08.2021р.

Основні напрямки наукових досліджень – методи та засоби опрацювання інформаційно-вимірювальних, комунікаційних та діагностичних сигналів в комп’ютерних системах та компонентах.

З 2003 р. здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації. Є науковим керівником 4-ох успішно захищених дисертантів на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Пашкевича О.П. (спеціальність 05.11.01 – прилади і методи вимірювання механічних величин), Козленка М.І., Рудака С.М. та Мануляк І.З. (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти).

Вибрані публікації
Контакти