Данилюк Микола Олексійович

Додаткова інформація
М.О. Данилюк
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Спеціальність

Економіка і організація нафтової та газової промисловості

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

Бурштинський енергетичний коледж ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Науково-прикладні засади ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Типи ринкової поведінки підприємств

Державні нагороди

Нагороджений багатьма грамотами та відзнаками університету, грамотою Академії Німецької спілки державних службовців, знаком «Відмінник освіти України», почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», грамотою Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, нагрудним знаком НАК «Нафтогаз України» першого ступеня, нагрудним знаком МОН України «Петро Могила», присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», медаллю «За заслуги перед ІФНТУНГ».

Загальна інформація

Народився 10 липня 1947 року на Снятинщині, село Залуччя Горішнє. Після закінчення Снятинської середньої школи ім. В. Стефаника у 1965 році був зарахований студентом геологорозвідувального факультету Івано-Франківського філіалу Львівського політехнічного інституту на спеціальність «Економіка і організація нафтової та газової промисловості». Згідно офіційного розподілу на роботу молодих спеціалістів був направлений на посаду асистента рідної випускової кафедри.

З 1972 по 1975 роки навчався в очній аспірантурі Івано-Франківського інституту нафти і газу. Свою кандидатську дисертацію на тему «Дослідження економічних та організаційних методів підвищення якості продукції на НПЗ України» успішно захистив у спеціалізованій вченій раді Московського інституту нафтохімічної і газової промисловості ім. І.М.Губкіна у 1981 р

  З 1985 по 2018 роки працював завідувачем кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ.

 Протягом багатьох років був керівником та відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт з економічної тематики для підприємств та організацій нафтогазового комплексу. Результати цих робіт і були покладені в основу підготовки докторської дисертації на тему «Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України», яку успішно захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.02 – підприємництво, менеджмент та  маркетинг у травні 1999 року.

Десять років був головою спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06 спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ІФНТУНГ. Підготував як науковий керівник (консультант) 13 кандидатів економічних наук та одного доктора економічних наук.

Навчальна робота

Економічний аналіз; Методологія наукових досліджень; Методика викладання економічних  дисциплін

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації "Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України", 1999 р.

Загальний науковий доробок - 278 позицій, з них: - рукописні наукові роботи - 17 - наукові статті - 114 - тези доповідей - 89 - навчально-метод.матер. - 58

Вибрані публікації

 Goole Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=kIUB7sUAAAAJ&hl=uk

1. Данилюк М. О. Оцінювання ділової активності підприємства на стадіях його життєвого циклу Економічний аналіз. Збірник наукових праць. Т. 28, №2, 2018, С119-126.

2. Данилюк М. О., Кравчук М. М. Соціально-економічні фактори реструктуризації нафтогазових підприємств Матеріали Всеукраінської наук.-практ.конф.-м.Одеса,  9-10 лютого 2018р. С. 47-50

3. Данилюк М. О. Обгрунтування потреби вищої економічної освіти та необхідність її модернізації для керівників підприємств  Матеріали Всеукраінської наук.-практ.конф.-м.Івано-Франківськ, 17-19 жовтня 2018р. С. 34-35

4.  Данилюк М. О., Горда М. В.  Аналіз зайнятості за видами економічної діяльності в Івано-Франківській області Матеріали 5-ої Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний рух науки»,7-8 лютого 2019р. –Дніпро, 2019, С. 131-134.

5. Данилюк М.О. Івасів І. І. Про обмеженість використання витратного підходу до формування ціни на ринку житла Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості» 2(18) 2018, С.61-69

6. Данилюк М.О. Про партнерство між освітою,  наукою та підприємництвом Матеріали  Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», 16-17 травня 2019 р. м. Бережани, С. 59-63

7. Данилюк М. О., Потьомкіна Н.Ю. Сутність та критерії оцінювання інклюзивного розвитку підприємств Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 24. Частина 1, 2019 . 141-146

8. Данилюк М. О., Білан В. М. Аналіз сучасного стану партнерської співпраці для забезпечення інноваційної діяльності підприємства  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2(20), 2019. С. 78-85.

9.  Данилюк М. О. , Білан В. М. Про оптимізацію інвестицій у переробну промисловість м. Івано-Франківська І Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути», 6-7 лютого 2020 р.-Дніпро, 2020. – Т. 1. С. 366 -371

10.  Данилюк М.О., Крихівська Н.О., Данилюк-Черних І.М Стратегічне партнерство  субєктів господарювання  з позицій поведінкової економіки Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 29.  2020. С. 41-46

11. Данилюк М.О. Ресурсозбереження в умовах інклюзивного розвитку  Всеукраїнська науково-практична    інтернет-конференція «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах», 28-29 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ С.221-   223

Методичні матеріали:

1. Данилюк М. О., Метошоп І.М, Войтків Л.С. ,Паневник Т.М, Буй Ю.В. Економічний аналіз.  Навчальний посібник, 2018р, 316 с.

2. Данилюк М. О., Метошоп І.М, Савко О.Я. Управління витратами: Методичні вказівки до виконання курсової роботи, 2018 р. - 59 С.

3. Данилюк М.О.,  Метошоп І.М, Савко О.Я,  Гобир І. Б.Методичні вказівки до виконання магістерської роботи, 2017р - 68 с.

4. Данилюк М. О., Метошоп І.М.  Переддипломна практика (перша і друга): Методичні вказівки для студентів-магістрантів, 2018 р.- 38 с.

 

 

 

Контакти

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (0342) 72-71-44 danmo@ukr.net