ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

Адреса

вул.Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76019

тел. (0342) 72-71-07

e-mail - aspir@nung.edu.ua

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням (денна форма навчання) ;
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту (денна та заочна форма навчанння) 

Прийом документів проводиться з 12 серпня по 28 серпня 2019р. 

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. Заяву встановленої форми; 
2. Засвідчені копії дипломів і додатків до диплома  (бакалавра і магістра/спеціаліста) ;
3. Список опублікованих наукових праць і винаходів за обраною спеціальністю та їх ксерокопії, а за їхньої  відсутності реферат за фахом з рецензією(об'ємом 20-25 друкованих сторінок); 
4. Копії  паспорта (1,2,11стор.), військового квитка (посвідчення про приписку) та довідки про присвоєння  ідентифікаційного номера ;
5. Особовий листок з обліку кадрів закладу ;
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4;
7. Чотири заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками;
8. Копію трудової книжки (засвідчену відділом кадрів за основним місцем роботи);
9. Медичну довідку про стан здоров'я за ф. 086/о у (дійсна протягом року);
10.Посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени кандидатського мінімуму; 

11. Рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, з оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності; 

12.Витяг з протоколу вченої ради інституту (факультету) для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;

13.Клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією оплати витрат на підготовку (за підписом керівника установи)

14,Паперова папка із зав’язками.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, поданих наукових праць або розгляду реферату  з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

 Вступники до аспірантури університету складають у вересні місяці  вступні іспити зі : спеціальності та  іноземної мови (англійська, французька, німецька).

Зарахування до 01 жовтня.

 Термін навчання в аспірантурі  денної та заочної форми навчання не перевищує чотирьох років

Перелік спеціальностей аспірантури:

 • 051 - Економіка
 • 073 – Менеджмент
 • 101 - Екологія
 • 103 – Науки про Землю
 • 131 – Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 151 – Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 183 – Технології захисту навколишнього середовища
 • 185 – Нафтогазова інженерія та технології
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Перелік спеціальностей докторантури:

 • 051 - Економіка
 • 073 – Менеджмент
 • 101 - Екологія
 • 103 – Науки про Землю
 • 131 – Прикладна механіка
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 183 – Технології захисту навколишнього середовища
 • 185 – Нафтогазова інженерія та технології
 • 281 - Публічне управління та адміністрування

Перелік документів для вступу в докторантуру

1. Заява на ім’я ректора

2. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук (засвідчені печаткою установи або відділом кадрів за основним місцем роботи);

3.  Список опублікованих наукових праць і винаходів;

4. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

5. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

6. Особовий листок з обліку кадрів;

7. Дві фотокартки розміром 3´4

8. Автореферат захищеної кандидатської дисертації;

9. Копії паспорта ( 1,2,11 стор.) та ідентифікаційного  номера ;

10. Копію диплому та додатку до диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра ( засвідчені печаткою установи або відділом кадрів за основним місцем роботи) (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплому).

11.Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.

12.Паперову папку із зав'язками.