Бухгалтерія

Відділ бухгалтерської служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу є самостійним структурним підрозділом, який забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності   фінансово-господарської діяльності університету.

Відділ бухгалтерської служби у своїй роботі керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства доходів і зборів України, Державної казначейської служби України, наказами ректора, статутом університету.

Основними завданнями відділу бухгалтерської служби є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. .

6  Відділ бухгалтерської служби університету здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у колледжу лектронних приладів та Бурштинського енергетичного коледжу.

Керівництво відділу бухгалтерської служби здійснює головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади ректором університету за погодженням Міністерства освіти і науки України та  Державної казначейської служби  в Івано-Франківській області.

Діяльність  відділу бухгалтерської служби координує проректор з наукової роботи.