Кісіль Ігор Степанович

3 січня  2016 р. пішов із життя Ігор Степанович Кісіль, доктор технічних наук, професор, відомий в Україні та за  її  межа­ми вчений,  непересічна особистість. Упродовж багатьох років був пов’язаний з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.  

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ СТЕПАНОВИЧА КІСІЛЯ

КІСІЛЬ ІГОР СТЕПАНОВИЧ

(1943-2016)

 д-р техн. наук (1991), професор (1993), академік УНГА, завідувач кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» (1998), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010)

Ігор Степанович Кісіль народився 8 серпня 1943 р. в с. Дережичі Дрогобицького району Львівської області у родині робітників. З 1949 р. по 1956 р. навчався у Дережицькій семирічній школі, а з 1956 р. по 1959 р. – у Дрогобицькій середній школі №1 ім. І. Я. Франка. 1959–1964 рр. навчався на нафтовому факультеті Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю «Автоматизація і електрифікація виробничих процесів в нафтогазовидобутку» і отримав кваліфікацію інженера–електромеханіка з автоматизації виробничих процесів.

З 1965 р. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті транспорту нафти і газу (ВНИИСПТНефть, м. Уфа) молодшим науковим співробітником у відділі автоматизації. Свій науковий потенціал розвивав,  приділяючи увагу розробленню системи контролю за процесом послідовного перекачування по одному продуктопроводу декількох нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо) без спеціальних розділювачів. В результаті такої роботи був отриманий патент на винахід у співавторстві.

У 1966р. був переведений на роботу у Брянське районне нафтопровідне управління з метою впровадження вказаного винаходу на посаду начальника служби контрольно–вимірювальної техніки, автоматики і телемеханіки. На цій посаді працював упродовж 1966–1969 років.

У 1969 році повертається в Україну, де до 1970 року працює старшим інженером відділу автоматизації ЦНДЛ ВАТ «Укрнафта», у 1970-1971 рр. – старшим інженером відділу засобів автоматизації проектно-конструкторського технологічного інституту Міністерства деревообробної промисловості України  (м. Івано-Франківськ).

Потяг до науки свідомо привів молодого інженера в  аспірантуру Львівського політехнічного інституту (1971-1974) за спеціальністю 05.11.01 – «Вимірювання механічних величин». З 01 грудня 1974 р. розпочав роботу у Івано-Франківському інституті нафти і газу спочатку на посаді асистента кафедри автоматизації виробничих процесів, потім старшого викладача, доцента цієї кафедри. У 1975 році, працюючи  асистентом у ІФІНГ (Івано-Франківський інститут нафти і газу), захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження і розроблення диференціальних дросельних перетворювачів для вимірювання поверхневих властивостей рідин методом максимального тиску у газовому пухирці» за спец. 05.11.01 – «Прилади і методи вимірювання механічних величин». Наукове звання доцента отримав у 1979 році.

З грудня 1982 р. працював на посаді ведучого конструктора, завідуючого сектором спеціального конструкторського бюро «Надра» при Івано-Франківському інституті нафти і газу, а з вересня 1983 р. – на посаді доцента кафедри прогресивних технологій нафтогазовидобування, доцента і професора кафедри «Методи і прилади контролю якості». У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи і прилади контролю якості розчинів поверхнево-активних речовин шляхом вимірювання поверхневого і міжфазного натягів» у Московському інституті хімічного машинобудування за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин». У 1993 році отримав наукове звання професора, з того ж року і до своєї смерті обіймав посаду завідувача кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» (МПКЯ і СП ) ІФНТУНГ, завзято керував її роботою.

Колектив кафедри «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції», 2006 р.

Ігор Степанович Кісіль викладав такі дисципліни:  

1) метрологія та взаємозамінність;

2) конструювання вузлів електровимірювальних приладів;

3) науково-дослідна робота студентів;

4) методи та засоби випробувань і атестації продукції;

5) вимірювання фізико-хімічних параметрів на границях розділу фаз;

6) вступ до спеціальності.

Він був успішним, проте вимогливим викладачем, якого любили і шанували студенти, насамперед, за компетентність та високий професіоналізм. 

 Професор Кісіль І. С. читає лекцію студентам

Зі  студентами після військових зборів

   Професор консультує дипломників

  Особливу увагу Ігор Степанович приділяв науково–дослідній роботі студентів, готуючи їх до самостійного вирішення різних технічних задач, допомагав їм у підготовці доповідей на науково-технічні конференції. 

 Проф. Кісіль І. С. проводить науково-дослідну роботу із магістрами з приладобудування

  Науково-дослідна робота із студентами спеціальності «Прилади та системи неруйнівного контролю»

   Проф. Кісіль І.С. на студентській науково-практичній конференції в НТУ У «КП»

Для розширення наукових горизонтів студентів та обміну досвідом проф. Кісіль І. С. запрошував відомих науковців з інших університетів України й організовує зустрічі з ними студентів ІФНТУНГ спеціальності «Прилади і системи неруйнівного контролю» (ПСНК).

Зустріч зав. каф. ПСНК НТУ У «КПІ»  проф. Протасова А. Г. зі студентами спец. ПСНК в ІФНТУНГ

Зустріч проф. Маєвського С.М. (НТУ У «КПІ»), проф. Тетерка А.Я. і проф. Джали Р.М. (ФМІ  НАНУ, м. Львів) із студентами в ІФНТУНГ

Під керівництвом професора Кісіля І. С. у 1995 році в університеті відкрилась і успішно функціонує наукова школа «Дослідження поверхневих властивостей на границі розділу двох фаз». Науковці школи розробили прилади для вимірювання поверхневого і міжфазного натягів на границі розділу з пластовим флюїдом, а також для вимірювання крайового кута зношування на межі контакту рідина – газ – пористе тіло, розроблено методику вибору поверхнево-активних речовин в розчинах з метою їх використання у нафтогазовидобуванні.

Наукова школа проф. Кісіля І.С., 2011 р.

(Зліва-направо: нижній ряд − доц., к.т.н. Боднар Р.Т., проф., к.т.н. Дранчук М.М., проф., д.т.н. Кісіль І.С., доц., к.т.н. Витвицька Л.А.; верхній ряд − зав. відділом НДПІ ВАТ «Укрнафта», к.т.н. Григораш В.В., доц., к.т.н. Горєлов В.О., асист., к.т.н. Костів Б.В., асист. Біліщук В.Б., доц., к.т.н. Малько О.Г., доц., к.т.н. Стрілецький Ю.Й.) 

В результаті наукової роботи членів наукової школи проф. Кісіля І. С. за час її існування крім значної кількості публікацій, авторських свідоцтв і патентів розроблено і виготовлено ряд приладів для вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз.

     Прилад ПН−2 

     Прилад ППНЛ−1  

 Прилад ВМН−1 

Прилад ВМН−1М 

   Прилад ВПНС−1

   Прилад ВМН−2  

        Прилад ВПНО−1 

Прилад ВКЗО−1 

Прилад ИКУС−1

 

Прилад ВКЗ−1 

        Прилад КІ1

 

 

   Всі вказані вище прилади були розроблені на замовлення виробничників і в даний час використовуються в лабораторіях і на виробництвах різних нафтогазовидобувних управлінь, в нафтогазотранспортних підприємствах України і інших країн співдружності. За допомогою цих приладів вибирають тип ПАР і їх концентрацію у різних водних і органічних розчинах відповідних технологічних процесів буріння свердловин і нафтогазовидобування, а також здійснюють неруйнівний контроль ізоляції підземних трубопроводів.   Досить часто з метою удосконалення вже розроблених приладів проф. Кісіль І. С. самостійно їх досліджував, в результаті чого виникали відповідні конструктивні їх удосконалення, а також удосконалення методик проведення ними вимірювань.       

Одним із прикладів ефективного використання приладів ВМН–1 і ВМН–1М є розроблення і впровадження технології ефективного використання водних розчинів ПАР для інтенсифікації нафтогазовилучення із продуктивних горизонтів, на що отримано патент України. 

Професор Кісіль І. С. багато працював над науково-методичним забезпеченням навчального процесу університету: підготував і видав як самостійно, так і у співавторстві довідники, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України і наукові монографії (2, с.13), які використовуються в навчальному процесі із студентами спеціальності «Прилади і системи неруйнівного контролю» і спеціалізації «Методи і прилади контролю якості і сертифікації продукції».

Довідники, навчальні посібники і наукові монографії проф. Кісіля І. С.

В загальному проф. Кісіль І.С. опублікував більше 250 статей (одноосібних і  у співавторстві) (2, с. 21-40) у фахових виданнях України, Росії, отримав більше 40 авторських свідоцтв і патентів, які пов’язані із вказаними вище основними напрямами його наукової діяльності. У 2001 році обраний дійсним членом Української нафтогазової академії.

З 1999 року проф. Кісіль І. С. –  незмінний голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій в ІФНТУНГ (Д 20.052.03) за спеціальностями 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» і 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». Крім того, він був також членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.04 національного університету «Львівська політехніка» – «Автоматизація технологічних процесів». 

Проф. Кісіль І. С. під час головування на засіданні спец. вч. ради Д 20.052.03 в ІФНТУНГ

Проф. Кісіль І. С. під час засідання спец. вч. ради Д 35.052.04 в НУ   «Львівська політехніка»

 Професор Кісіль І. С. здійснював керівництво аспірантами і докторантами в ІФНТУНГ за спец. 05.11.13, докладає до цього багато зусиль і часу.  Часто під його головуванням проводяться розширені наукові семінари, де попередньо розглядаються кандидатські і докторські дисертаційні роботи. Причому до участі в таких семінарах проф. Кісіль І. С. запрошує відомих вчених університету й інших вищих навчальних закладів України. Під його керівництвом захищено 12 дисертацій (2, с.13-14)

Проф. Кісіль І.С. проводить розширений науковий семінар

Розширений науковий семінар під керівництвом проф. І. Кісіля

Проф. Кісіль І.С. консультує докторанта Лютака І. З.

Проф. Кісіль І.С. консультує аспіранта Власюка Я. М.

Популяризації наукових досягнень самого професора, а його наукової школи науковців України та інших держав сприяли організовані ним понад 15 Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференцій, в яких черпали досвід не тільки відомі фахівці, але і молоді вчені та студенти.

Відкриття 4-ої н/т конференції з неруйнівного контролю в 2005р.

Відкриття конференції «Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України» 2010р.

Відкриття V науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання» (2015)

Деякі конференції супроводжувались виставками сучасних приладів для вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз, для проведення неруйнівного контролю нафтогазового обладнання. Такі конференції з виставками сприяли співпраці вищих навчальних закладів, науково–дослідних, проектно–конструкторських організацій і виробничих підприємств України. 

 

У виставковому залі під час 5-ої н/т конференції з неруйнівного контролю в 2008р. в ІФНТУНГ

   Надзвичайно ретельно підходив до своїх обов’язків головного редактора науково-технічного журналу «Методи та прилади контролю якості», який  проф. Кісіль І. С. організував при ІФНТУНГ у 1997 році і який входить до переліку наукових фахових видань України (галузь науки і спеціальність–технічні).

 

Суттєвим досягненням в своїй науковій роботі проф. Кісіль І. С. вважав налагодження тісних стосунків з вітчизняними та закордонними науковцями. З цією метою за його сприяння у 2009 році було підписано договір про співдружність між ІФНТУНГ і Донецьким національним медичним університетом, де значну увагу приділяли вивченню ролі поверхневих властивостей на межах розділу фаз в процесі діагностики різних захворювань людини. З метою взаємного обміну досягнутими результатами і можливістю спільної розробки приладів Ігор Степанович спричинився до підписання договорів про співпрацю між ІФНТУНГ і німецькими фірмами Max–Plank, Sinterface й іншими провідними у Західній Європі фірмами у сфері приладів для вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз.

Колектив німецької фірми MaxPlank, з яким співпрацював професор Кісіль І. С.

З 2013 року  І. С. Кісіль  був фахівцем-експертом від Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у дискусії щодо питання видобутку сланцевого газу на території Івано-Франківської області, акцентував увагу на необхідності залучення українських науковців до процесу розвідки та видобутку сланцевого газу. Професор представляв свою позицію через свої вагомі напрацювання у цій галузі в університеті, який на той час вже став центром з дослідження цієї проблематики в Україні і до якого входили сім інститутів та університетів Академії наук України, та володів необхідним досвідом та технологічними розробками для контролю процесу видобутку сланцевого газу в Україні.

Необхідно відмітити, що проф. Кісіль І. С. був прихильником і сподвижником того, щоб Івано-Франківський національний університет нафти і газу отримав статус дослідницького, і саме на це була  спрямована його науково–педагогічна робота.

Упродовж свого плідного творчого життя Ігор Степанович Кісіль неодноразово був відзначений урядовими та галузевими нагородами за вагомий вклад у розвиток науки і техніки, за розбудову своєї Батьківщини – України:

 

Указом Президента України від 20 травня 2011 р. йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2010 року за роботу «Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану».

Почесна грамота та медаль Кабінету Міністрів України (2007)

Медалі та нагрудні знаки НАК «Нафтогаз України»

Медаль Івано-Франківської обласної державної адміністрації  «Кращий науковець року»

Медаль Івано-Франківської обласної ради

 

Джерело інформації:

  1. Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 2013 рік. – Івано-Франківськ: НТБ ІФНТУНГ, 2013. – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/kalendar-znamennikh-ii-pam-yatnikh-dat-iivano...
  2. Кісіль Ігор Степанович (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності): біобібліогр. покажчик / відп. за вип. Витвицька Л.А., Середюк О.Є. − Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. − 40 с.
  3. Кісіль Ігор Степанович. –  Енциклопедія сучасної України: веб-версія. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6599
  4. Кісіль Ігор Степанович // Вчені. Винахідники. Раціоналізатори. – ІФОНУБ ім І. Франка. – Режим доступу: http://lib.if.ua/dbase/sciense.php?type=pru
  5. Кісіль Ігор Степанович // База патентів України. – Режим доступу: http://uapatents.com/patents/kisil-igor-stepanovich