Степанюк Галина Сергіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Стратегічний менеджмент, Реінжиніринг, Управління конкурентоспроможністю, Операційний менеджмент, Логістика, Управління ризиками, Економіка та організація виробництва
Сфера наукових інтересів Реінжиніринг бізнес-процесів, екологічний менеджмент
Основні праці
  1. Степанюк Г.С. Управлінська технологія еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. С. Сепанюк // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними соціально-економічними системами: колективна монографія під ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. — ІФНТУНГ, 2015. — С. 235—249.
  2. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації: наукова монографія [В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька, У.Я. Витвицька та ін.]; за заг. ред. проф. Петренка, доц. С.А. Побігуна. — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. — 468 с.
  3. Степанюк Г. С. Концепція еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. С. Степанюк, Д. В. Тимошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. — Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2012. — Вип.1, Т.3. — С. 103—108.
  4. Степанюк Г. С. Оцінка ефективності проектів еколого-економічного реінжинірингу для техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. С. Степанюк, О. Ю. Кушлик // Сталий розвиток економіки. — Хмельницький : СМП «Тайп», 2013. — № 3(20). — С. 85—91.
  5. Степанюк Г. С. Управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами на засадах еколого-економічного реінжинірингу [Електронний ресурс] / Г.С. Степанюк // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 3. — Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/406-stepanyuk-g-s-upravlinnya-tekhnogenno-nebezpechnimi-naftogazovimi-pidpriemstvami-na-zasadakh-ekologo-ekonomichnogo-reinzhiniringu. — Заголовок з екрану.
  6. Степанюк Г. С. Об’єкти та імплементація еколого-економічного реінжинірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах / Г.С. Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». — Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. — № 1(11). — С. 29—37.
  7. Степанюк Г. С. Особливості функціонування та проблеми управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами / Г. С. Степанюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2015. — Вип. 11. — C. 259—266.
Email hstepanyuk@gmail.com