Степанюк Галина Сергіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Реінжиніринг, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент
Сфера наукових інтересів Проектування / перепроектування бізнес-процесів на засадах реінжинірингу, корпоративна соціальна відповідальність, ігрофікація та освітні ігри 
Основні праці
  1. Степанюк Г.С. Управління підрядниками у нафтогазовій галузі як фактор екологічної безпеки [Електронний ресурс] / Г.С. Степанюк, О.С. Степанюк // Економіка та суспільство. – 2017. – №9. – С. 655-661. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-9/16-stati-9/917-stepanyuk-g-s-st...
  2. Степанюк Г.С. Формування еколого-економічного механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами / Г.С. Степанюк, О.С. Степанюк // Причорноморські економічні студії. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. – Вип.26-2. – С. 34-38. 
  3. Степанюк Г. Проблеми та особливості еколого-економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г. Степанюк, В. Бойко // Економіка природокористування і сталий розвиток. – Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2018. – № 3-4 (22-23). – С. 76-82.
  4. Степанюк Г.С. Оцінка ефективності соціально-етичного управління виробничими підприємствами [Електронний ресурс] / Г.С. Степанюк, О.Ю. Кушлик // Економіка та суспільство. – 2019. – № 20. – С. – 390-399. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-20-1/27-stati-20/2635-stepany...
  5. Вербовська Л.С. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти / Вербовська Л.С., Степанюк Г.С., Кушлик О.Ю. // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – №(1). – С.-142-154.
  6. Кушлик О.Ю. Стратегічне управління: [навчальний посібник] / О.Ю. Кушлик, Г.С. Степанюк. – Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. – 236 с. 
  7. Степанюк Г.С. Управлінська технологія еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації: наукова монографія / [В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька, У.Я. Витвицька та ін.]; за заг. ред. проф. Петренка, доц. С.А. Побігуна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 468 с. (Р 4 – с. 235-249).
  8. Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження: монографічна серія у 4 т. Т.2 / Л.С. Вербовська, О.Г. Дзьоба, І.Л. Дибач, О.Ю. Жукова та ін. ; наук. ред. серії Парсяк В.Н. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 296 с.
Email hstepanyuk@gmail.com