Полянська Алла Степанівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає: логістика; менеджмент; управління потенціалом підприємства; зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів: менеджмент, ситуаційне управління, логістика, потенціал підприємства, зовнішньоекономічна діяльність
Основні праці:
  1. Polyanska, A. Social responsibility as an enterprise’s development factor // Економічний часопис ХХІ: науковий журнал. — 2015. — № 3—4 (1). — С. 51—54.
  2. Polyanska, A. Knowledge management as basis of modern development of the companies  / А. С. Полянська, О. Я. Малинка // JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN. — 2014. — Vol 1, № 2. [Електронне видання]. Режим доступу: www.ieeca.org/journal.
  3. Полянська А.С. Детерминанты конкурентного развития промышленных предприятий / А. С. полянська // KONKURENCYJNOSC PODMIOTOW GOSPODARCZYH I JEJ DETERMINANTY. — Katowice, — 2013. — С. 139—151
  4. Полянська А. С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств: монографія / А. С. Полянська. — Івано-Франківськ; Видавництво «Акцент», 2011. — 432 с.
  5. Полянська А. С. Ситуаційний підхід у формуванні концепції розвитку промислових підприємств монографія / А. С. Полянська. — Івано-Франківськ: Факел, 2012. — 214 с.
  6. Полянська А. С. До питання трансфертного ціноутворення на підприємствах нафтогазового комплексу / А. С. Полянська, Г. Ф. Боднар // Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: [монографія] / за заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім.  Т.  Шевченка; Нац. гірн. ун-т. — Д. : НГУ,  2014. — 402 с.
  7. Полянська А. С. Управлінські технології розвитку соціально-економічних систем: сутність та значення / А. С. Полянська, В. П. Петренко // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними економічними системами:  колективна   монографія  під   ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. —  ІФНТУНГ, 2015. — 287 с. — С. 7—14.
  8. Полянська А. С. Бюджетування як  інструмент підвищення  ефективності  управління  підприємством / А. С. Полянська, Ю. В. Савка // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними економічними системами:  колективна монографія  під  ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. —  ІФНТУНГ, 2015. — С. 145—155.
  9. Полянська  А. С. Технології аутсорсингу в логістичному управлінні на підприємствах  нафтогазового комплексу / А. С. Полянська // Сучасні технології підвищення ефективності управління галузевими і регіональними економічними системами:  колективна   монографія  під   ред. д. е. н., професора Петренка В. П., д. е. н., професора Полянської А. С. —  ІФНТУНГ, 2015. — С. 89—106.
  10. Полянська А. С. Сучасні механізми розвитку промислових підприємств / А. С. Полянська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2014. — Випуск 5. — Ч. 1. — С. 249—253. 
Email: parvs@ukr.net