Мазур Мирослав Павлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
 • Директор інженерно-екологічного інституту
 • доцент кафедри загальної та прикладної фізики;

Закінчив фізичний факультет Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича в 1995 р. Працює в університеті з 2000 року. В 1999 р. захистив кандидатську дисертацію.

Напрям наукових досліджень: фізика твердого тіла.

Автор і співавтор 23 публікацій.

Найважливіші наукові та методичні роботи:

 • Випромінювальні переходи гарячих носіїв заряду в кремнієвих бар’єрних структурах

  друк.

  Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету. –Чернівці. -1995. -С. 21.

  1

  Гуц В.В.,

  Косяченко Л.А.,

  Склярчук В.М.,

  Склярчук О.Ф.

  Механізми і спектральний розподіл гарячої електролюмінесценції кремнієвих біполярних транзисторних структур

  друк.

  Український Фізичний Журнал. -1997. -42, №7. -С. 846-851.

  6

  Косяченко Л.А., Склярчук В.М.

  An electroluminescence study of hot-carrier scattering in nonpolar semiconductors

  друк

  Abstracts booklet of the second international school-conference on physical problems in material science of semiconductors. -Chernivtsi. -1997. -P.198.

  1

  Kosyachenko L.A., Mishchenko E. G.

  Гаряча електролюмінесценція кремнієвих діодів Шотткі

  друк

  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 30: Фізика. -Чернівці: ЧДУ. -1998. -С. 128-134.

  7

   

  Особливості електрон-фононної взаємодії в кремнієвих бар’єрних структурах при великих енергіях носіїв заряду

  друк

  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 32: Фізика. -Чернівці: ЧДУ. -1998. -С. 58-66.

  9

  Косяченко Л. А.

  Длинноволновое излучение горячих носителей заряда в кремнии

  друк

  Физика и техника полупроводников . -1999. -33, №2. -С. 170-173.

  4

  Косяченко Л.А.,

  Hot-carrier energy losses in a silicon p-n-p bipolar transistor

  друк

  Physica Status Solidi. -1999. -172, №2. -Р. 407-414.

  8

  Kosyachenko L.A.,  Mishchenko E.G.

  Дослідження на тріщиностійкість сталей 40ХН3МА і марки Д, які використовуються для виготовлення елементів бурильної колони.

  друк

  Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Буріння нафтових і газових свердловин. № 38, 2001, с. 161-168.

  7

  Чернов Б. О., Сімків М.Є.,
  Думич О. М.

  Механізми дефектоутворення у дифузійних шарах ZnSe:Te

  друк.

  Фізика і хімія твердого тіла, Т.6, №4, 2005

  3

  Махній В. П., Ткаченко І. В.

  Результати дослідження магнітних властивостей і мікроструктури нікелевих феритів з дозованими добавками алюмінію

  друк.

    Фізика і хімія твердого тіла Т. 7, № 2, 2006

  2

  Бакума Т. Д.

  Диференціальний підхід до студентів при проведенні лабораторних занять

  друк.

  VI Всеукраїнська  науково-практична конференція "Теорія та методика навчання  фундаментальних дисциплін  у вищій школі" , Кривий ріг, 2006

  2

  Бакума, Т.Д.,

  Кіт Г.В.

  Теоретико-методологічні основи формування духових і професійних навиків студентів в умовах змін в навчальному процесі.

  друк.

  Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, 2009 р.

  1

  Бакума Т. Д.

  Аналіз електроспоживання нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів

  друк.

  Проблемно-наукова міжгалузева конференція "Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, енергетики, економіки, моделювання і управління", Бучач, Східниця, 2010

  3

  Костишин В.С.,

  Яремак І.І.

  Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання на питому провідність алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі

  друк

  Методи і прилади контролю якості. – № 27, 2011.

  7

  Гасюк І.М.,

  Депутат Б.Я.,

  Кайкан Л.С.,

  Угорчук В.В. 

  Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на діелектричні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3

  друк

  Фізика і хімія твердого тіла. 2011.-Т.12.-№ 4

  6

  Гасюк І.М. ,

  Депутат Б.Я.,

  Кайкан Л.С.,

  Угорчук В.В. 

  Theoretical basis of calculation of thermoelectric parameters doped crystals of lead chalcogenides

  друк

  Матеріали XІІІ Міжнародної конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем. – м. Івано-Франківськ, Україна. – 2011. – Т.1. – С.213.

  1

  Nykyruy L.I.,

  Використання сучасних WЕB-технологій для моніторингу успішності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

  друк

  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України”. – Івано-Франківськ: вид-во ІФНТУНГ, 2011.-288 с.

  1

   

  Дослідження методом імпедансної спектроскопії впливу  гетеровалетного заміщення на електрофізичні властивості Mg-заміщеної літій-залізної шпінелі

  друк

  Методи та прилади контролю якості. № 29.-2012

  10

  Л.С. Кайкан,

  І.М. Гасюк,

  Б.Я. Депутат,

  Ю.С. Кайкан,

  В.В. Угорчук

  Особливості і впровадження дистанційної освіти в Україні: сильні сторони та зони розвитку

  друк

  І Всеукраїнська науково-методична конференція «Дистанційна освіта: стан і перспективи для технічних спеціальностей». м.Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012

  2

  Депутат Б.Я.

  Андрусів Л.З.

  Природні газогідрати як потенційна корисна копалина для видобутку газу в Україні

  друк

  Матеріали ХІ Міжнародної конференції «Крим-2013»:«Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа», м. Сімферополь, 2013 .-с.35-36

  2

  О.О. Орлов,

  О.М. Трубенко,

  О.Ю. Витязь,

  А.П. Олійник

  Особливості корозії промислових трубопроводів під впливом газогідратів

  Друк.

  Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, -№13(202). – 2013. – С. 167-173.

  7

  Л.Я. Побережний

  Вплив газогідратних утворень на корозійні процеси в газопроводах

   

  Нафтогазова енергетика 2013, тези доповідей, ІФНТУНГ, 2013, С.453-456

  4

  Побережний Л.Я.

  Корозія трубопроводів під впливом газових гідратів

  2

  Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: тези доповідей- Львів: КІНПАТРІ ЛТД.-2014.- С. 89-90

  2

  Побережний Л.Я.

  Інгібітори корозії як каталізатори гідратоутворення

  Друк

  Науковий журнал „Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа. Енергетика“, № 1(3), 2014, С.181-187

  7

  Побережний Л.Я.,

  Corrosion and hydrate formation, and its ingibition in natural gas pipelines

   

  Фізико-хімічна механіка матеріалів, Львів, №10, 2014,  С.558-562

   

   

  Gas hydrates influence on field pipelines corrosion

   

  Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи», ІФНТУНГ, тези англ., 2014, C.280-281

  1

  Побережний Л.Я.

  Математичне моделювання внутрішньотрубної корозії трубопроводів під дією газогідратів

   

  Тернопіль, ВІСНИКУ ТНТУ, 2014, №4, С. 88-103.

  6

  Л. Побережний,

  Л. Побережна

  Моделювання процесів гідратоутворення при транспортуванні газу

   

  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, ІФНТУНГ, №4 (53), 2014, -С.26-32

  7

  Побережний Л.Я.

  Визначення характеристик тріщиностійкості металу трубопроводів тривалої експлуатації

   

  Прикарпатський вісник НТШ , Івано-Франківськ, №1(25), 2014,  -С. 63-75.

  14

  Р. С. Грабовський, Р. А. Барна, І. Я. Федорович, О. М. Лепак

  Внутрішньотрубна корозія промислових трубопроводів

  Друк.

  Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика-2015» 21-24 квітня 2015 р. - м. Івано-Франківськ. - 2015 р.-С 306-310

  4

  Грицанчук А.В.

  Внутрішньотрубна корозія промислових газопроводів

  Друк.

  IV міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ — Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. — С. 44-46.

  2

  Грицанчук А.В.

  Втома та корозійна втома матеріалу газопроводів з урахуванням гідратоутворення

  Друк.

  Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спец. Випуск № 11 "Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів", Львів - 2016, С. 338-340 (Scopus)

  2

   

  Вплив газогідратів на опір втомі матеріалу  тривалоексплуатованих промислових трубопроводів

  Друк.

  Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.4, С.277-283

  7

  Р.С.Грабовський,

  Л.Я.Побережний,

  М.О.Карпаш,

  А.В.Грицанчук

  Втомна та корозійно-втомна поведінка сталі трубопроводу після експозиції у газогідраті

   

  "Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу" ІІМ-2016: міжнар. наук.-техн.конф. 16-20 травня 2016 р., С. 242-246. м. Івано-Франківськ

  2

  Л. Я. Побережний,

  А.В.Грицанчук

  Щодо прогнозу поширення зон потенційно газогенеруючих порід у межах Чорного моря

   

  "Перспективи нарощування ресурсної бази нафтогазової енергетики" ІГГ-2016: Міжн. наук.-техн. конф., С. 108-112, -25-27 травня 2016 р., Івано-Франківськ

  4

  О.М.Трубенко,

   М.С.Огороднічук

  Втомна та корозійно-втомна поведінка сталі промислових газопроводів з урахуванням гідратоутворення

   

  "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехніці та енергетиці": ІІ Міжн. наук.-техн. конф., С. 58-60, 09-11 листопада 2016 р., Дніпро

  2

  Л. Я. Побережний

  Точкові дефекти та термоелектричні властивості плюмбум телуриду, легованого сріблом

   

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», с. 256 - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ

   

  Прокопів В.В.,

  Межиловська Л.Й,

  Мазур Т.М.

  Прогноз меж розповсюдження періодичних катастрофічних паводків у долині Дністра

   

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», с. 110 - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ

   

  Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Мандрик О.М., Зорін Д.О.,

   Сусак І.П.,

  Євчук О.П.

  Щодо оцінки газогенеруючого потенціалу основних газоматеринських порід у межах Чорного моря

   

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», с. 257 - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ

   

  Трубенко О.М.,

   Трубенко А.О.,

   Ігнатюк О.Г.

  Комп’ютеризовані ГІС, ДЗЗ, ІТ системи екологічної безпеки територій розробки нафтогазових родовищ

   

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», с. 261 - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ

   

  Адаменко О. М., Адаменко Я. О., Мандрик О. М., Зорін Д. О.

  Розвиток досліджень старуні та ландшафтно-архітектурна модель парку льодовикового періоду

   

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», с. 394 - 22-25 березня 2017 р, Івано-Франківськ

   

  Адаменко О. М. , Котарба М. Й. , Карпаш О. М. , Адаменко Я. О. ,… та інші

  Вплив тривалої експлуатації та гідратоутворення на довговічність матеріалу шлейфів

   

  Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика-2017» (м. Івано-Франківськ, 15-19 травня 2017 р.. – 2017. – С. 59–61

   

  Побережний Л.Я., Грицанчук А.В

  Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації»

   

  Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. -2017. - № 1(15). - С. 257.

   

   

  Комп’ютеризований випробовувальний комплекс для моделювання поведінки матеріалу трубопроводів за тривалої дії експлуатаційних середовищ

   

  Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування, м. Тернопіль 8-9 червня 2017, - С 181-183.

   

  Побережний Л.Я., Побережна Л.Я.

  Модель внутрішньотрубної корозії трубопроводів під дією газогідратів

   

  Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування, Тернопіль,  19-22 вересня 2017 р, с – 42-45.

   

  Побережний Л.Я., Грицанчук А.В.

  Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline.

   

  Scientific journal of the Ternopil national technical university. №3.2017. P.38-48

   

  R. Hrabovskyy; A.Hrytsanchuk; V.Habinskyy

 •  
 •  
 • Лабораторний практикум з розділу “Квантова фізика. Елементи фізики твердого тіла та напівпровідників.”

   

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Видавництво ІФДТУНГ”, -2000. –27с.

  27

  Лучицький Р. М., Солоничний Я. В., Крицак Т. О.

  Методичні вказівки з фізики (методика розв'язування і оформлення розв’язків задач на вступному іспиті з фізики до ІФНТУНГ)

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003. С–21.

  21

  Чернов Б. О., Кріцак Т. О., Сімків М.Є.,

  Федорів О.Є

  Фізика. (розділ „Електростатика. Постійний струм”). Лабораторний практикум.

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003. 74 с.

  74

  Федоров О.Є., Кріцак Т. О.,

  Чернов Б. О.,

  Петрук З. В., Сімків М.Є.

  Фізика. (розділ „Магнетизм. Електромагнітні коливання та хвилі”). Лабораторний практикум.

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003. 87 с.

  87

  Чернов Б. О.,

  Федоров О.Є., Кріцак Т. О.,

  Бакума Т. Д.,

  Зарін П. П., Сімків М.Є.

  Збірник задач з фізики для вступників в ІФНТУНГ.

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003. С–150.

  150

  Федоров О.Є.,  Кріцак Т. О., 

  Чернов Б. О., Сімків М.Є.

  Контрольні роботи з фізики для слухачів заочних підготовчих курсів ІФНТУНГ.

  друк.

  -Івано-Франківськ: “Факел”, -2003. С–80.

  80

  Чернов Б. О., Сімків М.Є.  Кріцак Т. О.

  Фізика у формулах і співвідношеннях

  друк.

  Навчальний посібник – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 78 с.

  78

  Т.Д. Бакума,

   О.В. Шевчук.

  Фізика. Збірник тестових завдань

  друк

  Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2012 (Гриф МОНМСУ)

  393

  М.О. Галущак,

  В.І. Пустогов,

  Я.В. Солоничний,

  В.В. Нижникевич,

  Б.М. Рувінський,

  Р.М. Лучицький,

  Г.Д. Матеїк,

  П.П. Зарін

  Конспект лекцій. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка (з мультимедійним супроводом) Ч.І.

   

  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016

  110

  В.Б.Гевик,

  M.О.Галущак