Кінаш Ірина Петрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Основи підприємницької діяльності, менеджмент персоналу, публічне адміністрування
Сфера наукових інтересів Механізми управління персоналом, Соціальні аспекти розвитку економіки держави
Основні праці
 1. Кінаш І. П. Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) / [В. І. Куценко, В. П. Удовиченко, Я. В. Остафійчук та ін.]; наук. ред. В. І. Куценко; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». — Чернігів: Лозовий В. — М., 2013.
 2. Кінаш І. П. Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки: монографія / І. П. Кінаш. — Івано-Франківськ, Голіней О. М., 2014. — 272 с.
 3. Кінаш І. П. Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення / І. П. Кінаш // Бізнес-інформ. — 2013. — № 1. — С. 174 — 177.
 4. Кінаш І. П. Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні / І. П. Кінаш // Бізнес-інформ — 2013. — № 3. — С. 358 — 361.
 5. Кінаш І. П. Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект / І. П. Кінаш // Проблеми економіки. — 2013. — № 1. — С. 316 — 320.
 6. Kinash I. The transformational reform of publishing infrastructure in Ukraine / I. Kinash // European Applied Sciences. — 2013. — March (3). — P. 111 — 113.
 7. Кінаш І. П. Соціальна відповідальність як пріоритетна концепція бізнес-структур / І. П. Кінаш, Л. П. Тичковська // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2011. — Ч. 1 Спецвипуск 33. — С. 127 — 130.
 8. Кінаш І. П. Знання як чинник інноваційного розвитку України // І. П. Кінаш // Економіка і управління. — 2011. — № 2 (50). — С. 43 — 47.
 9. Кінаш І. П. Якість освіти як результат, процес та освітня система / І. П. Кінаш // Збірник науково-технічних праць «Науковий вісник» Львівської політехніки. — 2015. — Випуск 2115. — С. 363 — 367.
 10. Кінаш І. П. Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку / І. П. Кінаш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2012. — Випуск 8. Том 1. — С. 202 — 206.
 11. Кінаш І. П. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання / І. П. Кінаш // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії: Економічні науки. — 2012. — № 1. — С. 5 — 9.
 12. Кінаш І. П. Теоретичні засади сталого соціального розвитку / І. П. Кінаш // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». — К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. — С. 122 — 126.
 13. Кінаш І. П. Фактори впливу на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України / І. П. Кінаш // Вісник Вінницького політехнічного університету. — 2012. — № 3 (102). — С. 48 — 51.
 14. Кінаш І. П. Методологічні принципи формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України // І. П. Кінаш // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. — № 6 — Т.1 — С. 229 —232.
 15. Кінаш І. П. Методичні та методологічні засади оцінки розвитку соціальної інфраструктури України / І. П. Кінаш, А. І. Бандура // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6 (105). — С. 76 — 82.
 16. Кінаш І. П. Місце і роль закладів торгівлі у вирішенні соціальних потреб населення / І. П. Кінаш // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. Львів, інст-т економіки і туризму; [редкол.; І. О. Бочан та ін.]. — Львів: ЛІЕТ, 2012. — № 7. — С. 130 — 134.
 17. Кінаш І. П. Оцінка характеру розвитку соціально-оздоровчої інфраструктури України / І. П. Кінаш // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника, серія Економіка. — 2012. — Випуск 9. — С. 275 — 278.
 18. Кінаш І. П. Аналіз сучасних тенденцій розвитку житлово-комунальної інфраструктури України / І. П. Кінаш // Вісник Запорізького національного університету: [зб. наук. пр.] Економічні науки. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. — С. 154 — 159.
 19. Кінаш І. П. Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури / І. П. Кінаш // Сталий розвиток економіки. Міжн. наук.-виробн. Журнал. — 2013. — № 2 (19). — С. 48 — 50.
 20. Кінаш І. П. Функціонування комунікаційної інфраструктури України та її роль у задоволенні потреб споживачів / І. П. Кінаш // Актуальні проблем розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. — Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 9. — Т. 2. — С. 60 — 64.
 21. Кінаш І. П. Програмно-цільовий метод як цільовий інструмент розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України / І. П. Кінаш // Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. — 2015. — 1(17). — С. 160 — 162. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://fp.cibs.ck.ua/files/1501/15kippmj.pdf . — Заголовок з екрану.
 22. Кінаш І. П. Соціальна домінанта сталого розвитку: теоретичний аспект / І. П. Кінаш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. — Івано-Франківськ. Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. — Вип. 11. — Т.1. — С. 174 — 178.
 23. Кінаш І. П. Теоретико-методологічні орієнтири формування механізму управління розвитком соціальної сфери України /Кінаш І. П.// Науковий вісник Мукачевського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук.пр. / Ред.кол.:Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. — Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. — Випуск 1 (3). — С. 14 — 17.
Email reg@nung.edu.ua