Інститут геології та геофізики

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (+380342) 72-71-80, e-mail: grf@nung.edu.ua, ovgeo@nung.edu.ua

Інститут геології та геофізики (Геологорозвідувальний факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному інституті. В 1957 році кафедри факультету увійшли до складу Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ. З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної геології, а Геологорозвідувальний  факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут "Інститут геології та геофізики". У інституті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "103 - Науки про Землю" освітніх програм (ОП) "бакалавр" та "магістр". За ОП "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за ОП "магістр" 1,5 року. У 2018 року у інституті буде здійснюватись набір на підготовку фахівців за освітньою програмою "магістр" за спеціальністю "Науки про Землю" за спеціалізаціями: "Геологія нафти і газу", "Геофізика", "Геонформатика" та "Інженерна геологія та гідрогеологія". Для навчання студентів у інституті та на випускних кафедрах є комп'ютерні класи, де майбутні фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації. У інституті спільно із фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми Petrel, PetroMod, Promax. За міжнародною програмою стажування "IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, Великобританії. Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 2011 року студенти інституту проходять "БЕЗКОШТОВНО" навчання за ОП "магістр" у Краківській Гірничо-Металургійній Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами двох дипломів "магістра", один вітчизняний інший європейський. Студенти також проходять практику у Європейських геологічних та геофізичних фірмах, де можуть влаштуватись і на роботу за фахом, адже Європейський диплом дає їм можливість подавати свої документи на Європейський ринок праці. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового комплексу України. Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОП "бакалавр" зі скороченою програмою, яка триває 2 роки. 

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У інституті готуємо фахівців спеціальності "Науки про Землю" за спеціалізаціями:

- Геологія нафти і газу;

- Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

геофізичні дослідження свердловин,

геофізична апаратура і обладнання.

- Геоінформатика

- Інженерна геологія та гідрогеологія 

Фахівець спеціалізації "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець спеціалізації "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець спеціалізації "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та унтерпретації геопросторової інформації.

Фахівець спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
- Національна акціонерна компанія «Надра України»
- ДП "Укргеофізика"
- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Для вступу у Інститут геології та геофізики необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);;
- Географія або фізика (ваговий коефіцієнт - 0,4);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).