Абітурієнтам

Відео про інститут

Інженерно-екологічний інститут проводить підготовку бакалаврів, магістрів за спеціальностями:

Спеціальність - «Екологія»

Спеціальність - «Технології захисту навколишнього середовища»

                       за спеціалізацією Екологічний контроль і аудит

Спеціальність - “Геодезія та землеустрій” 

        за спеціалізаціями:

 

Перелік предметів у сертифікаті ЗНО необхідних для вступу в 2018 році

Спеціальність
Предмети сертифікату ЗНО
Ваговий коефіцієнт
Вага атестата
про повну загальну
освіту
Екологія
1. Українська мова
2. Біологія
3. Хімія або географія
0,2
0,3
0,4
0,1
Технології захисту навколишнього середовища
1. Українська мова
2. Математика 
3. Фізика або біологія
0,2
0,3
0,4
0,1
Геодезія та землеустрій
1. Українська мова
2. Математика 
3. Географія або історія України
0,2
0,3
0,4
0,1
Геодезія та землеустрій
(за кошти фізичних або юридичних осіб – за
умови погодження державним замовником)

 
1. Українська мова
2. Історія України
3. Географія або математика
0,2
0,35
0,35
0,1

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Додаткова інформація про Правила прийому: http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія

Підготовка фахівців зі спеціальності «Екологія» спрямована на визначення сучасної екологічної ситуації у містах, районах, областях або в регіоні чи в державі в цілому та негативного впливу забруднення на здоров'я населення шляхом аналізу всіх компонентів природи, дослідження ґрунтового покриву і земельних ресурсів, підземних, ґрунтових і поверхневих вод, атмосферного повітря, кліматичних ресурсів, лісо- і агророслинного покриву, визначення антропогенного навантаження на них.

 

Фахівці встановлюють причинно-наслідковий зв'язок між поширенням основних захворювань та екологічними умовами, здійснює контроль екологічної ситуації в населених пунктах і територіально-адміністративних підрозділах, проводить пошуки джерел забруднення ґрунтів, води, повітря та інших компонентів природного середовища

Підготовка фахівців зі спеціальності «Технологія захисту навколишнього середовища» спрямована на визначення техногенного впливу промислових підприємств на екологічну ситуацію у містах, районах, областях або в регіоні чи в державі в цілому, дослідження транскордонного забруднення, дослідження та пошуку напрямків реалізації технологій зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище.

Фахівці організовують екологічний моніторинг на підприємствах і регіонах, беруть участь в екологічних обґрунтуваннях та експертизах проектів будівництва об'єктів в різних галузях народного господарства, проводять пошуки джерел забруднення ґрунтів, води, повітря та інших компонентів природного середовища та пропонують напрямки запобігання забрудненню. Одержані знання дозволяють фахівцю здійснювати професійну оцінку антропогенного впливу на навколишнє середовища, досліджувати та впроваджувати сучасні екологічні технології, базуючись на знаннях природоохоронного законодавства ефективно здійснювати екологічний аудит та експертизу підприємств.

Підготовка магістрів спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» спрямована на вивчення природоохоронного законодавства, державних і міжнародних стандартів в галузі охорони навколишнього середовища, напрямків оцінки стану навколишнього середовища, аналізу впливу підприємств різних галузей на довкілля та приймання рішень, що зумовлять зниження екологічного тиску. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах, коли Україна виходить на міжнародні ринки, що передбачає можливість здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств.

Фахівці здійснюють екологічний контроль за діяльністю підприємств, визначають розміри платежів підприємств за забруднення довкілля та використання природних ресурсів.

Випускники кафедри екології працюють в органах обласних та районних державних адміністрацій, у державних екологічних інспекціях і управліннях Охорони навколишнього середовища, заступниками головних інженерів з екології на підприємствах, можуть займатися науковою роботою, викладати екологію в школах, училищах, технікумах, коледжах, ліцеях, працювати консультантами або ж експертами в різних установах та на фірмах. референтами, консультантами з екології в різних установах і фірмах, що продають і купують нові техніку, технології, матеріали.

Студенти-екологи активно займаються науковими дослідженнями, приймають участь у Всеукраїнських студентських екологічних олімпіадах, виступають з доповідями на наукових конференціях. Кращі студенти проходять стажування та практику у навчальних закладах Канади, ФРН, Норвегії, Іспанії, Польщі, Румунії, інших країнах, а також паралельно навчаються  й отримують дипломи  Краківської гірничої академії (Польща) та Університету Мішкольц (Угорщина).

 

Спеціальність “Геодезія та землеустрій”

Підготовка фахівців зі спеціалізації “Землеустрій та кадастр” викликана проведенням ринкових реформ та створенням єдиної автоматизованої системи земельного кадастру у нашій країні. Потреба у фахівцях даного профілю виникла у зв’язку зі створенням ринку землі, а це пов’язано з виконанням: обліку кількості та якості земель; реєстрації земельних ділянок; економічної та грошової оцінки землі та нерухомості;  проектів землеустрою території, проектів грунтозахисних заходів; встановлення меж адміністративних одиниць; інвентаризації земель; оформлення документації для надання та передачі земель; вирішення земельних спорів; відведення земель; виконання топографо-геодезичних робіт та інше.

Спеціалісти та магістри з фаху “Землеустрій та кадастр” працюють в структурах: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; департаментах з питань архітектури та містобудування та інших землевпорядних, топографо-геодезичних, проектно-вишукувальних, будівельних, геологорозвідувальних організаціях, а також входять у депутатські комісії по земельних питаннях рад різних рівнів.

Підготовка фахівців зі спеціалізації “Геодезія” пов’язана із створенням топографічних та кадастрових карт і планів, проведенням інвентаризації та розпаювання землі, визначення форм та розмірів землі з використанням геоінформаційних систем.

Велику потребу в інженерах-геодезистах мають державні аерогеодезичні підприємства служби зпитань геодезії, картографії та кадастру, яка функціонує нині при Кабінеті Міністрів України і забезпечує народне господарство держави топографо-геодезичними матеріалами і картографічною продукцією.

Інженери-геодезисти працевлаштовуються в землевпорядних службах обласних управлінь та районних відділів земельних ресурсів системи Державного агентства земельних ресурсів України.

Підготовка фахівців зі спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології” спрямована на кадрове забезпечення геодезичних підприємств та підприємств, що займаються питаннями землевпорядкування та кадастру, а також галузей геології, геофізики, екології та інших.  

Студенти навчаються роботі з геоінформаційними системами та базами даних, які використовуються в інженерній геодезії, землеустрої,а також в геологічній, екологічній та інших галузях, опановують основи програмування .

Основні напрямки майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності:

  • розробка та супровід геоінформаційних систем; інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств; аналіз та обробка просторово-координованої інформації; цифрове картографічне забезпечення окремих галузей народного господарства; моделювання просторово-розподілених даних;
  • побудова спеціалізованих ГІС; інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень.

Одним із перспективних напрямків є професійна підготовка фахівців зі спеціалізації “Оцінка землі та нерухомого майна” викликана розвитком ринкових відносин в Україні, зокрема, з розвитком  ринку землі. а також з суттєвим розширенням сфер застосування грошової оцінки земель, як нормативної так і експертної. На сучасному етапі у сфері земельних відносин та управління нерухомістю питання грошової оцінки земельних ділянок та іншого нерухомого майна займають пріоритетне положення.

У інституті функціонує аспірантура за напрямами наукової діяльності та працює спеціалізована Рада із захисту кандидатських та докторантських дисертацій за спеціальністю «Екологічна безпека», видається з 2010 року періодичний науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування».

Студенти інженерно-екологічного інституту залучаються до науково-дослідної роботи, щорічно виступають на науково-практичних конференціях із використанням мультимедійних презентацій та доповідей, беруть участь у Всеукраїнських міжнародних олімпіадах. Так, у 2010 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» команда студентів нашого інституту здобула перше місце серед технічних вищих навчальних закладів.

Студенти інституту – активні учасники та неодноразові переможці звітів з художньої самодіяльності, КВН, інтелектуальних ігор та спортивних змагань.

 

Під час навчання студенти напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» опановують робітничі професії («Спостерігач за станом навколишнього середовища» та інші).

Студенти інженерно-екологічного інституту мають можливість протягом навчання на третьому і четвертому курсах на контрактних умовах  паралельно проходити підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ. Така підготовка здійснюється за бажанням студента та за результатами вступних іспитів і рівня успішності за два роки навчання.

Кращі студенти інституту одержують стипендії Президента України,  а також стипендії Верховної Ради України та інші стипендії.

 

 

Українська