Напрями підготовки та спеціальності

В інституті здійснюється підготовка бакалаврів за трьома напрямами підготовки:

- 6.060101 – Будівництво;

- 6.060102 – Архітектура;

- 6.140103 – Туризм.

та трьома спеціальностями:

- 7.06010201 – Архітектура будівель і споруд;

- 7.06010202 – Промислове та цивільне будівництво; - 7.14010301 – Туризмознавство.

Термін навчання: бакалавр з архітектури – 4,5 роки, спеціаліст з архітектури – 1,5 роки; бакалавр з туризму – 4 роки, спеціаліст з туризму – 1 рік; бакалавр з будівництва – 4 роки, спеціаліст з будівництва – 1 рік.

Конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для прийому на навчання за напрямом "Туризм" є: 1 – українська мова і література; 2 – географія; 3 – історія України або іноземна мова. Конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для прийому на навчання за напрямом "Будівництво" є: 1 – українська мова і література; 2 – математика; 3 – фізика або хімія. Конкурсними предметами у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для прийому на навчання за напрямом "Архітектура" є: 1 – українська мова та література; 2 – математика. Крім того, для вступників проводиться творчий конкурс, який складається з двох етапів: I-й етап - креслення; II-й етап - рисунок. I-й етап творчого конкурсу передбачає перевірку знань та вмінь вступників щодо зображення на папері деталей, предметів і композицій із них в ортогональних (прямокутних) проекціях і в аксонометрії. Найбільш поширеним є завдання з проекційного креслення. Вступникам пропонується за двома заданими прямокутними проекціями (фронтальною і горизонтальною, або - фронтальною і профільною) побудувати третю (відсутню) проекцію та аксонометрію, виконати необхідні розрізи, перерізи, нанести розміри тощо. II-й етап творчого конкурсу – це уміння виконати світлотіньовий рисунок натюрморту з кількох гіпсових геометричних тіл (піраміда, призма, куля, конус, циліндр, тор тощо) або з гіпсових орнаментів, драперії зі складками, натюрморту з предметів побуту, різних за формою, фактурою і тоном, архітектурних елементів (фриз, карниз, кронштейн, капітель тощо).

Студенти факультету мають можливість протягом навчання на третьому і четвертому курсах на контрактних умовах паралельно з основним навчальним процесом пройти підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ, вступ на яку здійснюється за бажанням студента та за відповідним станом здоров'я, фізичної і психологічної підготовки та рівня успішності. До послуг студентів факультету – три сучасних комп'ютерних класи, що мають вихід у мережу Internet. Практично всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Узагальнений об¢єкт діяльності фахівців з будівництва і архітектури: житлові, громадські і промислові будівлі та споруди; планувальні, функціональні, управлінські та композиційні системи поселень та урбанізованих територій.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі архітектури будівель і споруд в усіх сферах народного господарства, включно: - на виробництві, -в науково-проектній діяльності, -соціально-культурній сфері та інформаційній діяльності.

Основні виробничі функції, якими повинен володіти фахівець з будівництва і архітектури: - проектування архітектурних та містобудівельних об’єктів самостійно або у групі проектантів; - проектування та реалізація об’єктів ландшафтної архітектури: парків, скверів, садів, зон відпочинку, санітарно-курортних територій; - координація та узгодження робіт з суміжними спеціальностями; - архітектурний нагляд за реалізацією об’єктів; - організація та керівництво плануванням, розвитком, реконструкцією, регенерацією територій, поселень, об’єктів містобудування та архітектури у визначених адміністративних та територіальних межах; - організація та виготовлення проектної документації архітектурних та містобудівельних об’єктів. Типові задачі діяльності фахівця з будівництва і архітектури: - підготовка вихідних даних, завдання на проектування та передпроектні натурні обстеження об’єктів проектування; - розроблення проектних пропозицій та робочої документації проектованого об’єкту; - впровадження методів раціонального природокористування у проектуванні та реалізації об’єктів ландшафтної архітектури; - впровадження екологічного підходу до проектування; - коригування, внесення змін і доповнень та узгодження проектної документації із замовником, суміжними спеціальностями та органами управління; - здійснення авторського нагляду за реалізацією об’єкту в натурі; - формування та проведення містобудівельної діяльності на підпорядкованій території; - контроль за дотриманням діючого містобудівельного законодавства; - участь у колективній розробці проектних рішень, інтенсивне та комунікативне спілкування; - матеріально-технічне забезпечення підготовчих робіт до проектування; - експертиза проектних рішень, надання допомоги молодшим співробітникам; - участь у підготовці вихідних даних та завдань у проектуванні; - удосконалення майстерності; - підвищення загальнокультурного і професійного рівня; - забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці.

Основні напрями діяльності фахівців з туризму: - планування розвитку туристично-готельно-курортних комплексів з максимальним використанням рекреаційного потенціалу території та збереженням біологічного і ландшафтного різноманіття, забезпеченням екологічної безпеки майбутніх рекреантів; - проектування об’єктів туризму, готелів, санаторно-курортних споруд, гірськолижних баз, підйомників, стадіонів, туристичних маршрутів тощо; - оцінка впливів на навколишнє середовище туристично-готельно-курортних об’єктів згідно державних будівельних норм, як складової частини проектної документації; - екологічна експертиза техніко-економічних обґрунтувань інвестицій, техніко-економічних розрахунків, робочих проектів будівництва та реконструкції об’єктів туристичної індустрії; - розробка географічних інформаційних систем інфраструктури туристично-готельно-курортних комплексів, створення інформаційно-аналітичних баз даних туризму; - забезпечення систем екологічної безпеки та рятувально-пошукової служби туризму; - розробка туристичних карт, путівників, буклетів, рекламних матеріалів для розвитку туризму як на нових, так і на традиційних територіях; - виконання інших туристичних послуг за завданням державних, приватних та міжнародних туристичних агенцій. Основні напрями професійної діяльності – виробнича, сервісна, організаційна, інформаційна, аналітична. Фахівець з туризмознавства за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, управлінська, інженерно-технічна, обліково-контрольна, культурологічна. Фахівець з туризму здатний виконувати професійну роботу та займати первинні посади: - керівник туристського комплексу, фірми або їх філій; - завідувач бюро подорожей; - начальник туристської бази або туристського табору; - керуючий туристським агенством; - організатор подорожей (екскурсій); - фахівець з організації масового, індивідуального, освітнього, конгресового, спеціалізованого, зеленого, спортивного туризму; - консультант з питань безпеки в туризмі; - консультант з страхування в туризмі; - консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; - тур-оператор або тур-агент; - спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; - фахівець з VIP-обслуговування; - організатор туристських виставок та презентацій; - консультант з туризму в органах місцевого самоврядування; - інспектор з туризму.

Українська